Presentation

Bakgrund

Behovet av tidiga insatser för barn och ungdomar med psykosocial problematik ökar allt mer.  De insatser som utförs beskrivs ofta som svåra att utvärdera.

 

Forskning visar vikten av tidigt insatta kraftfulla och genomarbetade insatser;                                   

 •   för barn och unga som befinner sig i riskzonen för att utveckla kriminalitet och missbruk,
 •   för barn och unga som befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa,
 •   för barn och unga med problematisk skolfrånvaro.

Sociala tjänster Michael & Michael öppenvård arbetar med individuella insatser för barn, unga och familjer i behov av stöd.

Vårt arbete bygger på Behov och Ansvarsmodellen, en klar och tydlig modell, som kortfattat innebär att våra medarbetare tillsammans med familjenätverket beskriver vilka Behov barnet/ den unge har samt det Ansvar vuxenvärlden i form av familjenätverk och samhällets instanser har, för att tillgodose dessa behov.                                                                                                                          Därefter utarbetas, tillsammans med familjenätverket och socialtjänsten, en handlingsplan som visar vilket ansvar familjen har möjlighet att bära på egen hand för att tillgodose barnet/ den unges behov, men också hur ansvaret fördelas mellan övriga aktörer såsom skola, socialtjänst, BUP.                                                                                      Handlingsplanen fungerar som ett styrdokument med kontinuerlig avstämning.

Sociala tjänster Michael & Michael öppenvård arbetar med att samordna och utföra dessa insatser i ett nära och förtroendefullt samarbete med familjen och socialtjänsten.

Vår erfarenhet är att familjen/ föräldrarna kan uppleva ett utanförskap med skuld och skam gentemot samhället. Vi menar att alla föräldrar vill sina barn väl- att de gör så gott de kan.

Våra insatser är främst inriktade på att stödja familjenätverket med olika skräddarsydda, noggrant beskrivna insatser utförda av vår personal.

Våra insatser sker oftast ”hands on”, med täta och nära kontakter med barnet/ den unge och nätverket.

Vi utför även, tillsammans med våra samarbetspartners, individuellt riktade insatser gentemot barnet/ den unge, såsom ;

 •   barnpsykologiska utredningar
 •   neuropsykiatriska utredningar
 •   traumautredningar
 •   samtalsbehandling med leg psykologer

Det kan också handla om riktade insatser för att styra upp barnets/ den unges fritid. Vi samarbetar nära med föreningslivet och kan därigenom styra barnet/ den unge mot en meningsfull fritid med idrott, musik, dataspel, drama/ teater eller annan kultur. 

Det som kännetecknar Michael & Michaels insatser är

 •       Värdegrund- ständigt pågående värdegrundsarbete med utgångspunkt         från Barnkonventionen.
 •   Helhetssyn – systemorienterat, fokus på resurser och möjligheter.
 •   Erfarenhet, Kompetens-  vår personal har mångårig erfarenhet på området. Dessutom tillgång till bred kompetens via vårt nätverk
 •   Flexibilitet –  vi är nåbara under alla tider på dygnet- via jourtelefon.

Vår syn på institutionsplacering

Vi har personal med erfarenhet från arbete på HVB-hem och SIS-institutioner. Placering på institution är ibland nödvändig som en sista åtgärd, men är inte alltid av godo. Det gäller särskilt yngre barn. Tillgången till institutionsplatser för denna grupp är mycket begränsad, varför placering i familjehem är det vanligaste alternativet för denna grupp.

Vi menar att ett kvalificerat arbete med barn/ unga i hemmiljö är ett självklart alternativ till institutionsplaceringar.

Vem anlitar Michael & Michael ?

Insatser sker oftast på uppdrag av socialtjänsten. Det är möjligt att använda insatsen Särskilt kvalificerad kontaktperson (SSKP).

Vid problematisk skolfrånvaro förekommer det att insatsen sker på uppdrag av utbildningsförvaltningen.