Övriga tjänster

”Tillgänglighet och flexibilitet. Skräddarsydda insatser på hemmaplan”

Michael & Michael erbjuder:

  • SKRÄDDARSYDDA INSATSER.  Genom vårt nätverk kan vi erbjuda familjebehandling  för främst barn och ungdomar i åldern 8-21 år, samt deras familjer och nätverk. Insatsen kan bestå av motiverande stödsamtal, ofta kopplat till aktiviteter .Vid behov även mer omfattande KBT-behandling, ART, RePulse och möjlighet till gruppaktiviteter . Parallellt utförs oftast arbete med hela eller delar av familjen med syfte att stärka nätverket, ge stöd i föräldraskap, gränssättning, kommunikation via familjesamtal och praktisk avlastning.
  • JOURHEMSPLACERINGAR, boendestöd samt avlastningsuppdrag. Via boenden i södra Sverige, och ett brett närverk av familjehem, tillhandahåller vi kortare jourplaceringar. Med personal dygnet runt vid behov.
  • MEDLING OCH KONFLIKTHANTERING. Vid turbulenta familjesituationer, strandade familjerättsärenden, kulturella krockar eller annan tvist, kan vi utföra medling samt strukturerad konfliktbearbetning mellan två eller flera familjemedlemmar/parter.
  •     FORTBILDNING och WORKSHOPS inom vårt verksamhetsområde.     

Vi erbjuder skräddarsydda insatser utifrån situationens  specifika behov. I samverkan med uppdragsgivaren utarbetas kort- och långsiktiga mål (sociala och praktiska såväl som skolrelaterade) förankrade i hemmet/målsman utifrån gemensam plan.