Övriga tjänster

”Tillgänglighet och flexibilitet. Skräddarsydd öppenvård på hemmaplan”

Michael & Michael erbjuder:

  • SKRÄDDARSYDDA ÖPPENVÅRDSINSATER. Familjebehandling  för främst barn och ungdomar i åldern 8-21 år, samt deras familjer och nätverk. Insatsen kan bestå av motiverande stödsamtal, ofta kopplat till aktiviteter .Vid behov även mer omfattande KBT-behandling, ART, RePulse och möjlighet till gruppaktiviteter . Parallellt utförs oftast arbete med hela eller delar av familjen med syfte att stärka nätverket, ge stöd i föräldraskap, gränssättning, kommunikation via familjesamtal och praktisk avlastning. För ytterligare information ladda ner vår folder här. 
  • SOCIALA UTREDNINGAR  Vi antar utredningsuppdrag vid arbetstoppar, sjukskrivningar, jävsituationer eller när det av annan orsak behövs extern hjälp. Våra erfarna medarbetare arbetar utifrån BBIC, samt bred kunskap av diverse verktyg såsom: Treserva, ProCapita, Origo, ASI, ADAD.
  • STUDIESTÖD OCH HEMUNDERVISNING. Individuell läxhjälpstudieteknik och motivationsarbete av behörig lärare. Medverkar vid möten, EVK och bistå skolan eller behandlingshemmet i upprättande av åtgärdsprogram.
  • JOURHEMSPLACERINGAR, boendestöd samt avlastningsuppdrag. Via boenden i södra Sverige, och ett brett närverk av familjehem, tillhandahåller vi kortare jourplaceringar. Med personal dygnet runt vid behov.
  • MEDLING OCH KONFLIKTHANTERING. Vid turbulenta familjesituationer, strandade familjerättsärenden, kulturella krockar eller annan tvist, kan vi utföra medling samt strukturerad konfliktbearbetning mellan två eller flera familjemedlemmar/parter.
  • NEUROPSYKIATRISK- OCH TRAUMABEDÖMNING (Pearson, Brown ADD Scales, Kognitiva skalor), DAS, samt Beck Ungdomsskalor, för grundlig bedömning av emotionell och social problematik, är exempel på flertalet kvalitativa skattningar vi kan utföra utifrån behov. M&M har även en tät och god kontakt med Skånes olika BUP-mottagningar såväl som leg. läkare, specialist i psykiatri
  • FORTBILDNING och WORKSHOPS inom KBT, Konflikthantering, MI  samt ovannämnda områden (se hemsida för aktuella föreläsningar).
    Därtill konfliktbearbetning samt  PERSONALHANDLEDNING gentemot främst socialsekreterare, lärarlag eller behandlingspersonal.
  • FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIER

Via ingångarna ovan skräddarsyr vi insatsen utifrån situationens  specifika behov. Upprättar korta resp. långsiktiga mål (sociala och praktiska såväl som skolrelaterade) förankrade i hemmet/målsman utifrån gemensam vårdplan. Återkopplar till uppdragsgivaren med jämn intervall. Ungdomen gives också möjlighet att delta i våra gruppaktiviteter runt om i Skåne.