Utredning

Beskrivning av  utredning under pågående placering på hvb/ alternativt poliklinisk.

·   Utredningen anpassas efter de specifika frågeställningar som gäller i det aktuella fallet.  

·   Utredning görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik, anknytningsproblematik, traumaproblematik.

·   I utredningen ingår systematiska beskrivningar av ungdomens beteende i olika situationer.

·   Systematiska skattningar av ungdomens adaptiva förmågor ( ABAS ) Skattningar utförs av professionella i ungdomens närhet,  anhörig, samt ungdomen själv.

·   Screeninginstrument

·   Testning WISC V

·   Datoriserat test för ADD/ ADHD vid frågeställning

·   Djupintervjuer med nätverket / anhörig

·   Djupintervjuer med ungdomen

·   Diagnosdiskussioner med ev tidigare behandlingsinstans

·   Utvärdering av ev medicinering

       Traumaskattning

Under utredningens gång, samt vid utredningens slut, utformas rekommendationer för ev behandling, bemötande i ett behandlingsperspektiv, utbildningsplanering.

Utredningen är longitudinell över tid, och lägger stor vikt vid  vardagliga observatione. Teamet består av leg psykolog, samt verksamhetens psykiatrikerkonsult. 

Utredningstid 8 / 10/ 12 veckor beroende på omfattning.